Форум за аутизам

Jasmina

Во рамките на проектот „Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби во нивните заедници” кој го спроведуваат Фондацијата Аполонија од Гевгелија, во партнерство со невладината МНЗА “Македонското научно здружение за аутизам”, на 07 Мај во Гевгелија од 12:00 до 19:00 часот ќе се одржи форум за аутизам. Ова е трет настан од серијата 11 семинари/работилници кои се дел од овој проект и се посветени на прашањата поврзани со децата со посебни потреби.

Предавачи на овој форум ќе бидат претставници на МНЗА:

Проф. Д-р Владимир Трајковски, кој ќе има излагање „Биомедицински третман и рана интервенција кај

аутистичен спектар на нарушувања“ и

М-р Јасмина Трошанска со излагање „Клинички карактеристики и едукативни можности на учениците со аутистичен спектар“.

Форумот е наменет за родителите на децата со посебни потреби, дефектолози, педијатри, лекари, наставници и други членови на заедницата кои би сакале да знаат повеќе за оваа тема. Исто така поканети се и НВО секторот и центрите за социјална работа како и други организации кои работат со деца со посебни потреби.

Овој проект е фина

нсиран од Европската Унија преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права.

Главната цел на пр

оектот е да се зголеми социјалната интеграција и развојот на децата со посебни потреби во 4 општини од југоисточниот регион: Гевгелија, Дојран, Валандово, и Богданци.

###

За повеќе информации Ве молиме контактирајте ја Снежана Сарамандова, проектен менаџер fondacija@apollonia.com.mk, или тел. 071-299-728.

There are no comments published yet.

Оставете коментар

For access to detailed event information please register and sign in.
Members sign in here